Betingelser


Grafisk materiale
Grafisk materiale udviklet af 3d-empire A/S til 2D PLAN og 3D PLAN løsningerne er baseret på tegningsmateriale og informationer leveret af kunden. Der vil inden aflevering af færdig løsning være 2 korrektur gange.

Ændringer i kildemateriale inden aflevering eller ændringer i aftalte grundlag, faktureres på medgået tid 850,- dkr pr time.

Deadline og levering
Deadline for for ibrugtagelse af fungerende webløsning kan minimum lægges ved 2D PLAN: 2 uger efter bestilling, ved 3D PLAN: 3 uger efter bestilling og ved FRI PLAN 1 uge efter bestilling.

Kunden kan starte med indtastnig og upload af data til løsningen, efter modtagelse af brugernavn og password til løsningen fra 3d-empire A/S

Domænebetingelser
Ved domænebestilling erklærer kunden, at brugen af domænenavnet ikke krænker 3. parts navne-, varemærke- eller immaterielle rettigheder eller i øvrigt strider mod dansk lovgivning. 3d-empire A/S kan ikke gøres ansvarlig for 3. mands tab ved uretsmæssig brug af domænet.

Webhotelbetingelser - 12+1 Webhotellet løber i 12 hele måneder + måneden, hvor webhotellet bestilles. Hvert år forlænges webhotellet automatisk til en ny periode. Fejlbestilte perioder tilbagebetales ikke, men kan overføres til et andet webhotels periode. Omkring 14 dage før endt periode fremsendes ny faktura for de efterfølgende 12 måneder.´

Ønsker 3d-empire A/S at opsige et abonnement, sker dette med 1 måneds skriftlig varsel overfor kunden, dog har 3d-empire A/S altid ret til uden varsel at lukke et webhotel, hvis kunden har overtrådt 3d-empire A/S's betingelser. 3d-empire A/S vil da fremsende en skriftlig begrundelse for lukningen med henvisning til den betingelse, der er overtrådt.Webhotellet kan til enhver tid ændres til et større eller mindre webhotel uden ekstra gebyr.

3d-empire A/S opretter ikke borgerinddragelsesløsninger før, 3d-empire A/S har modtaget en underskrevet formular for oprettelsen.

Lov & ansvar
Kunden har selv ansvaret for lovligheden af materialet på webhotellet. 3d-empire A/S tillader information, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning, dog med undtagelse af pornografisk eller andet kontroversielt eller uetisk materiale, som ikke må forefindes på webløsninger fra digitalborgerinddragelse.dk. Vurderingen af, om indholdet defineres som så kontroversielt, at abonnementet kan ophæves med øjeblikkelig virkning, foretages af 3d-empire A/S.

3d-empire A/S er ved en sådan ophævelse uden ansvar for tab som følge af indirekte skade og følgeskader, herunder tab af forventet avance, tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tekniske nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætning af hjemmesiden eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med anvendelsen af systemet eller tab som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om 3d-empire A/S har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om 3d-empire A/S kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende.

3d-empire A/S er i øvrigt ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lov forskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot eller blokade.

Tillæg til Lov & ansvar vedr. backup
3d-empire A/S tillader backup af enhver form for information uden begrænsning af art eller indhold, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning, dog med undtagelse af pornografisk eller andet kontroversielt materiale.

3d-empire A/S er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lov forskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, dog er 3d-empire A/S forsikret for datatab i forbindelse med, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade eller hærværk ved indbrud.

3d-empire A/S er ikke ansvarlig for tab af data i forbindelse med terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot eller blokade.

Serverdrift
3d-empire A/S tilstræber, at alle systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. 3d-empire A/S er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt.

Det tages backup af alle data, og systemerne er overvåget 24 timer i døgnet, hvilket sikrer en oppetid på over 99,9%. Serverne er placeret i specialindrettede serverrum og alle servere er sikret mod strømsvigt med UPS-strømbackup. Internet-linietilgangen sker igennem et samarbejde med TDC Internet, der har en af Nordens største liniekapaciteter. Linietilgangen er på 2 x 1000Mbit.

Gebyrbetaling
Alle udgifter til gebyrer fra DK-hostmaster i forbindelse med en webløsning fra digitalborgerinddragelse.dk dækkes af 3d-empire A/S.

Betalingsbetingelser
Alle ydelser på digitalborgerinddragelse.dk er oplyst i danske kroner og ex. moms, hvor intet andet er opgivet. Alle ydelser betales ved fremsendelse af faktura. Den fremsendte faktura skal betales netto inden 8 dage. Herefter påløber renter med 1,5% pr. påbegyndt måned. Såfremt betalingen for Hosting ikke er 3d-empire A/S i hænde rettidigt, har 3d-empire A/S endvidere ret til at stoppe webhotellet indtil, betalingen er modtaget. Kunden får ikke refusion for perioder med lukning, hvis disse skyldes manglende betaling.

Opsigelsesbetingelser
Alle bestillinger af produkter forudfaktureres for en periode 12 måneder og kan til enhver tid opsiges skriftligt eller e-mail med en måneds varsel til udløbet af en periode. Opsigelsen bekræftes pr. e-mail af 3d-empire A/S umiddelbart efter opsigelsen. 3d-empire A/S refunderer ikke betalinger for produktet, såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sit produkt midt i en periode.

Konkurrence
Kunden er ikke berettiget til at drive konkurrerende virksomhed med 3d-empire A/S, så længe aftalen om webhotel eller serverpark m.v. er i kraft.